Naravovarstvo

Dijaki se pripravljajo za dela v laboratorijih, proučujejo odnos človeka do narave in do okolja, vplive človekove dejavnosti na okolje, naučili se bodo preprečevati in odpravljati posledice, ki jih povzroča človekovo bivanje in delovanje naravi, ter si izoblikovali trajen sistem vrednot.

Vsi programi so sestavljeni modularno, kar pomeni, da dijaki  usvajajo znanja in spretnosti na njim prijaznejši način. V modulu so združena strokovna teoretična znanja, praktični pouk in nujna splošna znanja – ključne kompetence.  Dijak svojo sposobnost uporabe pridobljenih spretnosti in znanja preskusi in nadgradi v delovnem procesu.

Programe sestavljajo obvezni moduli in izbirni moduli, ki jih izbereta šola in dijaki. Šola skupaj z delodajalci in širšim okoljem pripravi kar 20% programa glede na potrebe območja – odprti kurikul. Ta omogoči specializacijo, poglobitev strokovnih ali splošnih znanj ali dvopoklicnost.

Praktično izobraževanje v delovnem procesu (PUD) lahko opravijo dijaki pri delodajalcih, na šolskih posestvih ali v MIC-u. PUD je pomemben del vzgojnoizobraževalnega procesa saj se dijaki tako vključijo v realne delavne razmere, nadgradijo svoje znanje in sposobnosti, delodajalci pa imajo možnost, da jim omogočijo pridobivanje specifičnih poklicnih kompetenc.  Za izvajanje PUD-a se lahko sklene kolektivna ali individualna učna pogodba, ker mora biti za vsakega dijaka v poklicnem in tehniškem izobraževanju zagotovljeno delovno mesto, na katerem bo lahko opravil del praktičnega pouka v delovnem procesu. Kolektivno pogodbo pripravi šola, podpišeta jo šola in delodajalec za skupino dijakov ali posameznega dijaka. Lahko pa dijak sam sklene z delodajalcem individualno učno pogodbo in v skladu z njo pri delodajalcu opravi ob PUD-u tudi velik del praktičnega pouka.