Naravovarstveni tehnik

PREDMETNIK

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • si razvijejo motivacijo za izobraževanje in izpopolnjevanje ter oblikujejo trajen sistem vrednot,
 • so naravnani v vseživljenjsko učenje, se izpopolnjujejo ter skrbijo za svoj osebnostni razvoj za uspešno sodelovanje v družbi,
 • si pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki,
 • prepoznajo vplive delovanja človeka na naravo, okolje in prostor,
 • so zmožni vzdrževati naravno in kulturno krajino ter izvajati ukrepe ohranjanja vitalnosti varovanega območja,
 • informirajo javnost o pomenu naravnih vrednot, varstva naravnih dobrin in virov, varstva okolja in urejanja prostora,
 • sodelujejo s strokovnimi službami pri pripravi strokovnih ukrepov urejanja prostora in spremljati izvajanje ukrepov varstva okolja,
 • izvajajo nadzor in vodijo obiskovalce po zavarovanem območju,
 • so zmožni opravljati analize parametrov okolja,
 • razvijajo sposobnosti in spretnosti za kvalitetno delo,
 • bodo iskali racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • uporabljajo sodobno informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij,
 • so zmožni sodelovati v skupini, pri projektnem delu ter pisno in ustno komunicirati s sodelavci in drugimi ter pri tem uporabljati temeljno strokovno terminologijo,
 • se usposobijo za uporabo strokovne literature, tehnične in tehnološke dokumentacije, tehnične predpise in standarde,
 • itd.

Več si poglejte v pripeti predstavitvi programa.